Qeveria shqiptare shkrin Akademinë e Studimeve Albanologjike

Qeveria shqiptare shkrin Akademinë e Studimeve Albanologjike

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka përgatitur tashmë vendimin për të mbyllur Akademinë e Studimeve Albanologjike duke i dhënë plotfuqi Akademisë së Shkencave që drejtohet nga Skënder Gjinushi.

Projektvendimi është gati nga Ministria e Arsimit projektvendimi, i cili pritet të firmoset nga kryeministri Edi Rama.

Sipas tij, Akademia e Studimeve Albanologjike dhe institutet në varësi të saj shkrihen dhe i bashkëngjiten Akademisë Shkencave, e cila merr dhe të gjitha asetet, pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme.

Kjo VKM që pritet të miratohet nga Këshilli i Ministrave bie ndesh me ligjin për arsimin e lartë dhe me ligjin për Akademinë e Shkencave.

1 / 2

PrevNext

VENDIMI
1. Mbylljen e veprimtarisë së Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe transferimin e të gjitha të drejtave dhe detyrimeve të saj tek Akademia e Shkencave e Shqipërisë.

2. Njësitë kryesore ekzistuese, Qendra Kërkimore e Enciklopedisë Shqiptare dhe Botimeve dhe personeli akademik i këtyre njësive, aktualisht pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike riorganizohen si njësi të kërkim-studimit pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, brenda datës 31 Dhjetor 2023.

3. Të gjitha asetet, pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme në administrim të Akademisë së Studimeve Albanologjike, kalojnë në administrim të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, e cila ka detyrimin t’i ruajë dhe t’i mirëmbajë pasuritë në administrim dhe nuk mund të ndryshojë apo tjetërsojë destinacionin e tyre.

4. Akademia e Studimeve Albanologjike ka këto detyrime:

a) Të marrë të gjitha masat për transferimin e studimeve për doktorantët e padiplomuar në ciklin e tretë të studimeve, për fitimin e gradës shkencore “Doktor”, që plotësojnë kriteret ligjore për transferimin e studimeve, në institucione të tjera të arsimit të lartë, vendase apo të huaja, që ofrojnë programe studimi në fusha të njëjta apo të ngjashme.
b) Të përgatitë dosjen për çdo doktorant, që plotëson kriteret ligjore për transferimin e studimeve, me dokumentacionin e nevojshëm dhe t’ia vendosë në dispozicion doktorantëve, pa detyrim financiar shtesë nga ana e tyre, brenda datës 31 Gusht 2023.

c) Të përcjellë në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dosjet e doktorantëve që nuk do të tërhiqen nga doktorantët përkatës, brenda datës 08 Shtator 2023.

d) Të dorëzojë dokumentacionin ligjor, administrativ, financiar dhe akademik që disponon dhe mbi bazën e të cilit ka zhvilluar veprimtarinë e saj akademike dhe kërkimore-shkencore, në strukturat përgjegjëse, sipas legjislacionit në fuqi për arkivat.

e) Të vendosë në dispozicion të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit çdo informacion të kërkuar deri në plotësimin e të gjitha kërkesave të parashikuara në këtë vendim.

5. Akademia e Studimeve Albanologjike të marrë masa që të vijojë ushtrimin e veprimtarisë së saj deri në transferimin e plotë të njësive përbërëse pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, sipas përcaktimeve të këtij vendimi.

6. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Kulturës, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Akademia e Studimeve Albanologjike, për zbatimin e këtij vendimi.

Senati i Akademisë së Studimeve Albanologjike (ASA), në një deklaratë për mediat, ka kundërshtuar vendimin për shkrirjen e kësaj akademie. Senati thekson se akademikët nuk ishin vënë në dijeni për këtë fakt, ndërsa shtuan se po shkelen parimet e lirisë akademike.

Senati thekson se me këtë vendim nuk do të ketë më studime albanologjike, ndërsa rektori i kësaj akademie tha se Akademia e Shkencave, e drejtuar nga Skënder Gjinushi, nuk ka të drejtë që të krijojë institute.

“Institucioneve shkencore nuk besoj se ju shkon greva. Do të ndjekim hapat tonë ligjorë, duke iu referuar legjislacionit. Nëse këto vendime janë pro kuadrit ligjor, do të fitojnë ata që kanë ndërmarr këtë hap, në të kundërt ne”, tha rektori i Akademisë së Studimeve, Luan Përzhita.

Përzhita tha se projektvendimi për shkrirjen e Akademisë së Studimeve Albanologjike është një projekt tendencioz që nuk dihet se kujt i shërben. Ai tha se ky projektvendim është në shkelje të ligjit për arsimin e lartë.

“Nuk jemi përpara një fakti të kryer, jemi në procedurë, pasi Këshilli i Ministrave ende nuk ka vendosur. Ne mendojmë se nuk ka humbur arsyeja. Ne punojmë në këtë fushë për të gjitha trojet shqiptare dhe më gjerë. Për sa i takon pjesës së instituteve, ata nuk do të shkojnë te Akademia e Shkencave, por do të shkojnë grimca të tyre. Atëherë i bie të mos ketë më studime albanologjike,” tha Përzhita.

Kurse akademikja Ledi Shamku Shkreli tha se projektvendimi për shkrirjen e Akademisë së Studimeve Albanologjike nuk i është vënë në dijeni anëtarëve të akademisë në rrugë zyrtare. Përmes një deklarate për mediat, ajo tha se me këtë vendim të qeverisë, të gjitha institutet më të vjetra studimore shqiptare do të shuhen.

“Ne nuk na është vënë kurrë në dijeni relacioni sesi do të zhbëhet ASA. Thuhet që është në përputhje me frymën e ligjit të arsimit të lartë. Unë i bëj thirrje kujtesës sime, që si ish-deputete e kam kaluar nëpër duar atë ligj, por merita më e madhe e atij ligji ishte se ishte europian”, tha ajo.

administrator

Related Articles