Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Linda Mëniku: Konektorët e tekstit në veprën e Pjetër Bogdanit “Cuneus Prophetarum”  (Çeta e profetëve)

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Linda Mëniku: Konektorët e tekstit në veprën e Pjetër Bogdanit “Cuneus Prophetarum” (Çeta e profetëve)

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
SESIONI SHKENCOR I GJUHËSISË

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare është themeluar në vitin 1974 pranë Fakultetit të Filologjisë (atëherë: Fakulteti Filozofik) të Universitetit të Prishtinës. Ky Seminar organizohet për studentë e studiues që merren me probleme të gjuhës, të letërsisë e të kulturës shqiptare, po edhe me albanologjinë përgjithësisht

Seminari i 39 Ndërkombëtar për Gjuhën, organizim i karakterit të lartë studimor i cili bashkon Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin e Tiranës këtë vit ka pjesëmarrje të gjerë të studiuesve vendorë dhe ndërkombëtarë. Programi dhe punimet e seminarit do të mbahet 23 gusht në datën 3 shtator 2021 për studiues e studentë të gjuhës, të letërsisë e të kulturës shqiptare, dhe albanologjisë përgjithësisht. Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare është themeluar në vitin 1974 në kuadër të Fakultetit të Filologjisë të Universitetit të Prishtinës. Seminari tashmë ka një zë të fuqishëm në rrafshin e punimeve shkencore dhe është një platformë e bashkëpunimit në mes të studiuesve të gjuhës dhe letërsise shqipe nga mbarë bota.

Nga Linda Mëniku
Prishtinë

Synimi i këtij studimi është përshkrimi dhe analizimi i konektorëve të tekstit në veprēn e Pjetēr Bogdanit “Cuneus Prophetarum” (Çeta e profetëve), një temë për të cilën ka studime të pakta. Në këtë punim do të analizojmë konektorët e tekstit në këtë vepër, në analizën e konektorëve që shprehin marrëdhëniet shtesore, kundërshtore, shkakore, ku do të trajtohen jo vetëm lidhëzat, por dhe mjete të tjera që kanë funksione lidhëzore si ndajfoljet, pjesëzat etj. Përveç trajtimit të konektorëve shtesorë, kundërshtorë, shkakorë do të trajtohen dhe konektorët metakomunikativë. Do të ndalemi dhe në vëzhgimin e pozicioneve ku përdoren konektorët e tekstit. Për të kuptuar ndryshimet në përdorimin e mjeteve lidhëzore gjatë një periudhe për më shumë se një shekull. do të ketë dhe një qasje krahasuese me lidhëzat e përdorura në veprën e parë “Meshari” i Gjon Buzukut.

Ky seminar, i cili është një nga ngjarjet më të rëndësishme vjetore në fushën e albanologjisë, ka për qëllim të ngrejë nivelin e studimit në fushën e gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Këtë vit seminari do të mbahet nga data 23 gusht deri më 3 shtator 2021 dhe pjesë e tij do të jenë studiues të ndryshëm shqiptarë. Seminari organizohet nga Fakulteti i Filologjisë i UP-së në bashkëpunim me Fakultetin e Historisë të Universitet të Tiranës. Ai organizohet që nga viti 1974. Qëllimi primar i organizimit të tij fillimisht ishte ofrimi i ndihmës për studentët dhe studiuesit e huaj që interesohen për gjuhën, letërsinë e kulturën shqiptare si dhe për shkencat albanologjike. Ky takim paraqet një nga forumet më të rëndësishme për të diskutuar dhe promovuar aspekte të veçanta që karakterizojnë gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.

administrator

Related Articles