KANADA/ Studio e emigracionit “Yonge Canada Immigration”, çfarë duhet të dini për një jetë të re. Flet Arian Sultafa

KANADA/ Studio e emigracionit “Yonge Canada Immigration”, çfarë duhet të dini për një jetë të re. Flet Arian Sultafa

Toronto- Ontario

“Yonge Canada Immigration”, një studio emigracioni në Kanada po bën dallimin në ndihmën dhe këshillimin që ofron për ata që dëshirojnë të jetonë në një vend si Kanada. Me një ekip të përkushtuar të specialistëve të emigracionit, studioja është kthyer në burimin të besuar për informacionin dhe ndihmën e nevojshme për procesin e emigrimit në Amerikën e Veriut. Përmes udhëzimeve të detajuara dhe procedurave efikase, “Yonge Canada Immigration”, u vjen në ndihmë familjeve të reja që duan të emigrojnë. Duke kuptuar vështirësitë dhe sfidat që mund të hasen në procesin e emigrimit, studioja ligjore ofron këshilla të personalizuara, zbaton strategjitë juridike të duhura dhe asiston klientët në çdo hap të rrugës drejt një statusi legal në Kanada.

Arian Sultafa, si themelues i “Yonge Canada Immigration”, ka demonstruar një përvojë të gjatë dhe suksesi në fushën e emigracionit në Kanada. Ai ka punuar ngushtësisht me klientët për të zhvilluar strategji të personalizuara dhe efikase, duke u siguruar që ata të përfitojnë nga mundësitë dhe përfitimet e një statusi legal në Kanada.

Me një ekip të përkushtuar të specialistëve të emigracionit, studioja ligjore ofron këshillim në çdo aspekt të procesit të emigracionit, duke përfshirë aplikimin për vizat, rezidencën, dhe ndihmën për të integruar në shoqërinë kanadeze. Në një intervistë për Albanian Montreal Press, Arian Sultafa shprehet se me vlerat e profesionalizmit, integritetit dhe përkushtimin ndaj klientëve, ai dhe “Yonge Canada Immigration” vazhdojnë të ndihmojnë individët të ndërtojnë një jetë të suksesshme dhe të ndjehen të mirëpritur në Kanada.”

Arian Sultafa bio:  

  • Më shumë se 20 vite experiencë në fushën e emigracionit
  • Adjunct Professor në Faculty of Law, Queen’s University ne Graduate Diploma in Immigration and Citizenship Law
  • Speaker i rregullt në evente të ndryshme të organizuara në rang kombëtar apo për programet kualifikuese të domosdoshme nga anëtarët e Kolegjit
  • I punësuar dhe njohur si Subject Matter Expert-SME nga Kolegji i Këshilltarëve të Emigracionit dhe attachuar në role të ndryshme në provimet e licensimit të anëtarëve të Kolegjit


Cilat janë programet kryesore të emigracionit në Kanada dhe çfarë ndryshimesh ka pasur në vitet e fundit?

Sistemi i emigracionit në Kanada ka tre shtylla kryesore: Kategoria Ekonomike, Kategoria e Bashkimit Familjar dhe Refugjatët. Secila prej tyre ka kuota të caktuara të cilat përcaktohen çdo vit nga Ministria e Emigracionit ku gjithmonë përparësi i vihet Kategorisë Ekonomike.

Kategoria Ekonomike bën perzgjedhjen e kandidateve bazuar në aftësinë e tyre për tu integruar në Kanada. Kjo është dhe në përputhje me objektivat e Ligjit të Emigracionit që thekson se përzgjedhja e kandidatëve bëhet bazuar në këtë aftësi. Për këtë më pas përcaktohet dhe kriteret bazë për secilën kategori aplikimesh dhe kandidatët duhet të plotësojnë këto kritere për tu kualifikuar në kategoritë përkatëse ekonomike. Kategoritë ekonomike që mund të përmend janë; Federal Skilled Ëorker, Canadian Experience Class, Federal Skilled Trades, programet e provincave të cilat kanë gjithashtu kriteret e tyre më vete si dhe programe të tjera.

Për të menaxhuar aplikimet në Kategorinë ekonomike është krijuar dhe Sistemi i Express Entry. Ky është një sistem që kontrollon influksin e aplikimeve dhe menaxhon këto kërkesa të futura duke bërë një renditje në pikë sipas kualifikimeve që kanë. Më pas, Ministri lëshon ftesa në mënyrë periodike në numrat që përcakton vetë dhe sipas renditjes në sistem, ku kandidatët me pikë më shumë janë ato që marrin ftesat. Kjo tregon që aplikimi për në Kanada nëpërmjet këtij sistemi është një proces shumë konkurues dhe bazohet në kritere të përcaktuara (core human capital factors).

EE gjithashtu në këto momente po kalon ndryshime thelbësore ku para disa muajsh u bë një ndryshim për mjekët që janë të vetëpunësuar sipas një modeli ‘pay for service’ duke ju dhënë të drejtë për të aplikuar pasi më parë të vetëpunësuarit nuk kualifikoheshin. Ndryshimet më të fundit janë ku Ministri ka të drejtë të bëjë përzgjedhje të shenjestruar nëpermjet ftesave që lëshon dhe jo vetëm bazuar në pikët dhe renditje të përgjithshme por sipas profesioneve të përcaktuara në mënyrë që të adresohen më mirë nevojat e tregut të punës në Canada. Kjo gjë pritet që të fillojë gjatë muajve të verës dhe ndërkohë Ministri ka përcaktuar gjithashtu dhe kategoritë që janë në nevojë në Kanada dhe që do të kenë ftesa më vete. Në këto kategori bëjnë pjesë profesione në fushën e shëndetësisë, kandidate me njohuri të gjuhës Frënge, STEM- Shkencë, Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë, trades, transport dhe agrikulture. Në gjuhën e emigracionit kjo do të njihet dhe si Category Based Selection (CBS). Kjo në mënyrë të paevitueshme do ta bëjë sistemin e EE më fleksibël dhe dinamik për tʼiu përgjigjur nevojave të ekonomisë dhe tregut të punës dhe padyshim më të paparashikueshëm.

Një shtyllë tjetër aplikimesh është dhe ajo e bashkimit familjar, në të cilën kandidatët tashmë nuk përzgjidhen më sipas aftësive të tyre (siç u shpjegua më lart) por bazuar në lidhjen familjare që ato kanë me një individ që është resident i përhershëm apo shtetas kanadez. Çdo kategori ka kriteret e saj ku disa kane gjithashtu dhe kërkesa financiare (MNI-Minimum Necessary Income) për tʼu plotësuar nga sponsori. Kategori aplikimesh në këtë fushë janë bashkimi familjar me bashkëshorte, me fëmijë nën moshën 22 vjeç, prindër apo gjyshër, partnerë dhe grupe të tjera.

Shtylla e fundit në të cilën bazohet emigracioni në Kanada është ajo e refugjateve dhe e sistemimit të refugjatëve jashtë Kanadaaë. Kjo gjithashtu ka kritere të përcaktuara pranimi dhe bazohet në persekutimin dhe diskriminimin që shtresa të caktuara iu nënshtrohet për arsye të bindjeve të tyre politike apo aktivitetit shoqëror, fetar, etnik, nacional dhe të qënit në një grup të caktuar shoqëror. Gjithashtu, Ministri sipas ligjit ka të drejtë të krijojë programe specifike për të patur një sistem fleksibël që është në gjendje tʼu përgjigjet nevojave të shtresave të tilla në situatë të renduara ndërkombetare.

Krahas ketyre, ka gjithashtu dhe aplikimet për qëllime të përkohshme qëndrimi ku bëjnë pjesë aplikimet për vize studentore, vizë visitori dhe gjithashtu dhe aplikimet për leje pune në Kanada.

Cilat janë disa sfidat më të zakonshme që mund të hasin aplikantët për emigrim në Kanada dhe si i trajton studioja konsullore këto sfida?

Aplikimet për në Kanada bëhen bazuar në Ligjin dhe Rregulloren e Emigracionit të cilat së bashku përbëjnë dhe bazën ligjore për këto procese. Krahas këtyre Ministri dhe Departamenti i Emigracionit lëshojnë praktika orientuese, manual udhëzues, dokumente dhe praktika që krijohen në interes publik por gjithashtu dhe zhvillimet dhe avancimet që këto ligje marin nga vendimet e gjykatave si Gjykata Federal, Gjykata Federale e Apelit dhe Gjykata e Lartë. Krahas bazës ligjore dhe gjithçka më lart, proceset e emigracionit janë shumë subjektive dhe oficerët kanë discretion në lidhje me shqyrtimin e provave dhe dokumenteve dhe marjen e vendimit përfundimtar.

Të gjitha këto e bëjnë sistemin dhe procesin e emigracionit shumë kompleks dhe jo thjesht në atë që në mënyrë të rëndomtë konsiderohet ndonjëherë si plotësim formash. Një aplikim profesional kërkon një punë dhe përkushtim të madh në zhvillimin e strategjive dhe teorive të çështjes, më pas plotësimin e të gjitha këtyre me provat përkatëse dhe gjithashtu një argumentim të plotë dhe të thelluar të bazës ligjore dhe vendimeve të fundit nga Gjykatat kompetente.

Vlen të përmend se ligji thekson se të ardhurit në Kanada nuk është një e drejtë por është privilegj, dhe ky privilegj mund të fitohet duke dërguar një aplikim sa më të plotë, të perfeksionuar dhe të mbështetur në dokumente dhe prova, dhe gjithashtu me argumentimin përkatës të mbështetur në ligj dhe precedente ligjorë.

Një tjetër sfidë që zakonisht haset dhe e kam hasur shpesh herë gjatë praktikës është kur klientët në padijeni shkojnë dhe kërkojnë ndihmë nga persona të pakualifikuar apo të palicensuar. Për personat që meren me veprime të tilla kjo përbën vepër penale dhe Sherbimi Kufitar që investigon këto çështje është se fundmi shumë i angazhuar pas kësaj dhe ka shumë raste ku persona të tillë janë akuzuar për vepra penale dhe janë dënuar me burgim. Po ashtu, kjo pjesë krijon probleme dhe për klientët pasi këto aplikime kur bëhen gjithmonë bëhen në emër të klientit pasi ato vetë nuk janë të licensuar për ta bërë nga llogaria e tyre me emigracionin, dhe këto raste kur identifikohen konsiderohen misrepresentation dhe klientët marrin dënim që të mos ketë të drejtë të aplikojnë në Kanada për një periudhe 5-vjeçare.

Gjithashtu, për të mundësuar identifikimin e ‘fake consultants’ dhe krijimin e një profesioni të rregulluar për personat e licensuar së fundmi është krijuar një proces rigoroz rregullues dhe licensimi ku personat që aspirojnë për tʼu futur në një profesion të tillë duhet të ndjekin një program të percaktuar që ofrohet nga Queen’s University, Faculty of Laë dhe University of Montreal dhe më pas mund të futen në procesin e licensimit. Gjithashtu, rregullatori që është Kolegji për Këshilltarët e Emigracionit ka krijuar kategori licensash ku aktualisht vetëm një numër i vogël kanë licensën më të lartë – L3 që autorizon shërbime emigracioni dhe në përfaqësim në gjyq në Gjykatën e Emigracionit.

Arian Sultafa prej disa kohësh është profesor në programin e ofruar nga Faculty of Law në Queen’s University dhe gjithashtu i angazhuar me Kolegjin e Keshilltarëve të Emigracionit në role të ndryshme këshillimore që kanë të bëjnë me pjesën e licensimit të kandidatëve dhe zotëron licensën më të lartë L3 që Kolegji ofron për anëtarët e tij. Krahas kësaj është i angazhur në mënyrë të vazhdueshme si prezantues në evente të ndryshme në fushën e emigracionit.   

Cilat janë opsionet për krijimin e bizneseve ose investimeve në Kanada dhe si mundet studioja juaj konsullore të ndihmojë në këtë drejtim?

Pjesë e kategorisë ekonomike të aplikimeve është kategoria e biznesit e cila përbën një grup të rëndësishëm për ekonominë dhe një mënyrë më vete për të aplikuar dhe marrë status në Kanada. Kategoritë e aplikimeve të biznesit kanë evoluuar gjatë viteve dhe përgjithësisht krijohen bazuar në një prezumim se persona të cilët kanë krijuar një biznes të suksesshëm në vendin e tyre kanë njohuritë, aftësitë dhe potencialin e duhur për ta përsëritur këtë sukses në Kanada duke sjellë kapital dhe talent dhe në këtë mënyrë duke krijuar mundësi ekonimike dhe punësim.

Opsioni më i rëndësishëm në këtë moment në aplikimet në rang federal janë Start Up Visa Program – SUV dhe kategoria e të vetëpunësuarve. SUV program konsiston në të paturit të një ideje biznesi e cila prezantohet dhe shqyrtohet nga organizata të përcaktuara nga departamenti i emigracionit dhe më pas meret vendimi nga këto organizata në lidhje me atë nëse ideja e biznesit paraqet interes për tʼu aplikuar në Kanada dhe do sjellë zhvillim ekonimik. Pas kësaj bëhet aplikimi për resident i përhershëm në Kanada dhe njëkohësisht në varësi të natyrës së biznesit dhe nevojave mund të lëshohet dhe leje pune që në fillim për të mundësuar implementimin e kësaj ideje biznesi. Kriteret për këtë kategori aplikimi kanë ëesuar ndryshime thelbesore së fundmi duke i rritur ndjeshëm kërkesat për mënyrën e paraqitjes dhe vlerësimit të dosjeve.

Kategoria e të vetëpunësuarve si kategori tjetër biznesi përfshin individë që janë në fushën e sporteve apo të kultures dhe kanë krijuar mundësi jetese për veten e tyre në këtë fushë dhe që gjithshtu kanë potencialin të krijojnë një zhvillim kulturor apo në fushën e sporteve në Kanada.

Përveç sa më sipër në kategoritë federale, vend të rëndësishëm zënë dhe programet e biznesit të provincave ku një vend kryesor zë Provinca e Quebec që ka tre kategori bazë si investor, entrepreneur dhe self-employed. Kategoria e Investor pritet të hapet në janar 2024 dhe sipas të gjitha gjasave nuk do të ketë kufizim në numrin e aplikimeve që do të pranohen.

Si ofron Yonge Canada Immigration ndihmë në adaptimin dhe integrimin e imigrantëve në shoqërinë kanadeze?

Studioja jone Yonge Canada Immigration (yongeimmigration.com), ofron shërbime në fusha dhe kategori të ndryshme në fushën e emigracionit. Studioja është e vendosur në zonën e Yonge Street dhe Shepard Avenue dhe kemi përfaqësues dhe në Regina, Saskatcheëan.

Shërbimet që ofrohen janë përgjithësisht në të gjitha kategoritë e aplikimeve që përmendëm më sipër si aplikime për bashkim familjar, vizë vizitori, vizë pune apo studentore, kategorite ekonomike dhe të biznesit të aplikimeve për status të perhershem dhe shumë të tjera. Duke patur licensën më të lartë që ofron kolegji për këshilltarët e emigracionit, shërbimi ynë përfshin gjithashtu përfaqësime në gjykata në çështje refugjatëss, apele të kategorive të ndryshme dhe çështje me ndalimin e personave për arsye emigracioni.

Cilat janë kriteret dhe procedurat për të marrë shtetësinë kanadeze dhe se si ndihmon studioja konsullore në këtë proces?

Të ardhurit në Kanada për të banuar përgjithmonë patjetër që kulminon me aplikimin dhe marjen e shtësisë kanadeze. Kanadaja është një vend shumë i lakmuar për të ardhur dhe emigruar dhe aspirohet nga miliona e miliona njerëz kudo në botë. Kjo për faktin që vazhdimish përzgjidhet ndër vendet apo vendi më i mirë për të jetuar dhe për shkak të mundësive që të ofron nga pikëpamja e zhvillimit profesional, akademik apo të tjera.

Shtetësia në Kanada mund të meret në tre mënyra: kalim shtetësie tek brezat pasardhes, lindje në Kanada dhe mënyra më e përhapur dhe klasike që është të ardhurit në Kanada si banor i përhershëm dhe më pas marja e shtetësisë.

Zyra jonë asiston në këtë proces në shumë forma që kanë të bëjnë me kryerjen e një vlerësimi paraprak për të parë nëse kanditatët plotësojnë kriteret dhe gjithashtu në orientimin, udhëzimit dhe monitorimin e këtij procesi në vijimësi, deri në momentin që kandidati bën betimin dhe mer shtetësinë kanadaze. Ne gjithashtu meremi dhe me situata të veçanta ku klientet mund të kenë probleme të ndryshme gjatë procesit dhe me situata që kërkojnë përjashtime nga kriteret bazë që kërkohen për aplikantet siç janë ato në lidhje me gjuhën apo me njohuritë për Kanada.

A ka mundësi të aplikohet për emigrim në Kanada pa njohur gjuhën angleze ose franceze? Si e trajton studioja konsullore këtë çështje?

Përgjithësisht, aplikimet për në Kanada janë të bazuara në kategori të ndryshme dhe secila nga këto kategori kanë kriteret e tyre bazë të cilat duhet të plotësohen në mënyrë që kandidati të marrë statusin e banorit të përhershëm në Kanada. Një nga këto kritere të cilën e hasim në mënyrë konstante në këto aplikime janë dhe njohuritë në të paktën një nga gjuhët zyrtare të Kanada që janë anglisht ose frengjisht.

Megjithë këtë, ka dhe grupime apo kategori aplikimesh që nuk e kanë këtë kriter. Programet e provincave kanë kategori aplikimesh në të cilën njohuritë në njërën nga këto gjuhë nuk janë të domosdoshme. E tille është në provincën e Ontario kategoria “job offer stream”.
Gjithashtu, edhe aplikimet për në provincën e Quebec bazohen në pikë të caktuara për secilin kriter dhe megjithëse meren pikë për nivelin e frengjishtes, teorikisht, nëse kandidati arrin nivelin e pikëve mund të kualifikohet edhe pa njohur gjuhën frënge. Megjithatë, në mënyrën e vlerësimit të oficerëve të emigracionit të Quebec, kjo shihet edhe ndaj aftësisë për tu integruar ne Provincë dhe mungesa e gjuhës është tregues integrimi i ulët.

Kjo ilustron ate gje shpeshhere gjerat nuk jane bardhe e zi por kerkohet nje vleresim dhe shqyrtim me profesional dhe ndihme ligjore e kualifikuar per tʼi dhene pergjigje shume pyetjeve qe oficeri mund te kete gjate vleresimit te ceshtjes dhe marjes se nje vendimi.


Në fillim të këtij muaji u mbajt Konferenca Kombëtare e Emigracionit në Ëinnipeg, cilat janë risitë që solli? ( Politikat dhe ligjet e emigracionit)

Konferenca Kombëtare e Emigracionit është një ngjarje e përvitshme që mbahet në qytete të ndryshme të Kanadasë dhe këtë vit u mbajt nga data 7-9 qershor në Ëinnipeg. Kjo konferencë është një ngjarje e rëndësishme për nga shumë aspekte që kanë të bëjnë me emigracionin. Krijon mundësinë e një lidhje apo njohje me kolegë të shumtë nga e gjithë Kanadaja por për më tepër, paraqet mundësinë e avancimit të njohurive dhe trendeve në aspekte dhe kategori të ndryshme në këtë fushë. Kjo konferencë është gjithmone e pasur me të ftuar nga Departamenti  i Emigracionit, duke përfshirë dhe Ministrin dhe individë të tjerë në role drejtuese në këtë departament të cilët ndajnë me audiencën vlerësimet e tyre dhe zhvillimet e reja që priten të ndodhin në të ardhmen e afërt dhe të largët. Të ftuarit në këto konferenca paraqesin informacione dhe udhëzime (tips) për kategori dhe mënyra të ndryshme të të bërit të gjërave dhe diskutohet në lidhje me përmirësimin dhe avancimin e shërbimeve të emigracionit, por gjithshtu dhe në sherbimin ndaj klientit.

Ne konferencen e fundit ne Ëinnipeg, për shkak të profilit dhe angazhimit tim si profesor ne Faculty of Laë, Queen’s University por gjithashtu dhe aktivitetit si Këshilltar Ekspert pranë Kolegjit të Këshilltarëve të Emigracionit dhe përvojës prej më shumë se 20 vitesh në këtë fushë, unë bëra një prezantim së bashku me një kolege tjetër dhe CEO të Kolegjit që konsistonte në fushën e ofertave të punës dhe çështjet e etikës që rezultojnë nga ky aktivitet.

Kjo konferencë gjithashtu projektoi dhe nevojat për adresimin e një gjenerate të re të këshilltarëve të emigracionit dhe kërkesat e tanishme dhe të ardhme që duhet të ketë një person i kualifkuar për tʼi shërbyer sa më mirë klientëve.

Konferenca tjetër në këtë fushë do të mbahet pak a shumë në të njëjtën kohë vitin tjetër, në Halifax.

administrator

Related Articles